Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houd me Vast cursus – Samen Verbonden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de cursist zich bij Samen Verbonden heeft ingeschreven voor het volgen van de Houd me Vast cursus. Op iedere Houd me Vast cursus aangeboden door Samen Verbonden zijn deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

2.1 Tijdens de intake, voorafgaand aan de cursus, neemt de coach het intakeformulier samen door met de cursisten. Het intakeformulier dient volledig na waarheid te worden ingevuld. Inschrijving en plaatsing volgt na ontvangst van het ingevulde intakeformulier én de betaling van het volledige cursusbedrag. Van de inschrijving en de plaatsing krijgt de cursist een bevestiging per e-mail.

2.2 Indien zich meer cursisten hebben aangemeld dan door ons geplaatst kunnen worden, komt tussen de niet te plaatsen cursisten en ons geen overeenkomst tot stand. De cursisten die niet geplaatst kunnen worden krijgen daarvan bericht. Indien met betrekking tot de desbetreffende cursus door ons een wachtlijst wordt bijgehouden, wordt de niet geplaatste cursist op die wachtlijst bijgeschreven. Indien deze cursist zich voor de eerstvolgende, soortgelijke cursus opnieuw aanmeldt, zal deze cursist bij voorrang geplaatst worden.

2.3 Indien zich naar ons oordeel onvoldoende cursisten hebben ingeschreven voor een cursus, zijn wij bevoegd om de betreffende cursus te annuleren, ook indien de in artikel 2.1 bedoelde bevestiging door de cursist mocht zijn ontvangen. In dit geval zal het reeds betaalde cursusgeld door ons worden gerestitueerd binnen 7 werkdagen.

Artikel 3 – Cursusgeld

3.1 Het cursusgeld moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opgegeven cursus op onze rekening zijn overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer en relatiecursus Houd me Vast. De plaats in de cursus is pas gegarandeerd op het moment dat de bevestiging per e-mail is ontvangen door de cursist.

Artikel 3.2
Bij niet betaling vóór het begin van de relatiecursus kan de coach de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het zenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van € 15,- als administratiekosten aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 3.3
Voldoet de cursist binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3.4
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cursist. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-.

Artikel 3.5
Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd verdere deelname aan de relatiecursus op te schorten totdat de cursist aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

3.6 Het boek ‘Houd me vast’ wordt binnen 5 dagen verstuurd, nadat de betaling van de relatiecursus binnen is.

Artikel 4 – Cursus

4.1 Op ons rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de cursus, zo goed mogelijk begeleiden van de cursist gedurende de tijden dat de cursus wordt gegeven.

4.2 De inhoud van de cursus wordt door ons bepaald en wordt kort besproken tijdens de intake en uitgebreider tijdens de eerste bijeenkomst.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Wij zijn niet aansprakelijk wanneer bij ons, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de cursist en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.2 Wij zijn niet aansprakelijk op het moment dat de cursist op enigerlei andere wijze schade lijdt, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de cursist.

5.3 De cursist is jegens ons aansprakelijk wanneer wij op enigerlei wijze schade lijden en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door ons gegeven instructies door deze cursist. De cursist dient ons te vrijwaren voor de schade die hij of zij bij andere cursisten veroorzaakt.

Artikel 6 – Ziekte en vakanties

6.1 Indien de cursus gedeeltelijk niet door de cursist wordt gevolgd wegens ziekte of een door hem of haar vastgestelde vakantie, kan de cursus of het desbetreffende gedeelte daarvan worden ingehaald door een individuele sessie te volgen bij Samen Verbonden. Deze sessie zal extra worden gefactureerd (70,- p.p.) Er wordt op de overeengekomen cursusprijs geen restitutie verleend. Er wordt geen geld gerestitueerd voor niet gevolgde cursusdagen.

6.2 Indien sprake is van een op grond van artikel 4.2 verschoven cursus of onderdeel daarvan en de cursist op de nieuw vastgestelde tijdstippen verhinderd is, zijn wij verplicht om de cursist een hem of haar passend alternatief aan te bieden. Als passende alternatieven worden in ieder geval aangemerkt het geven van gelegenheid om de gemiste cursus onderdelen op een later tijdstip te volgen dan wel, zulks naar onze keuze, het restitueren van het cursusgeld naar evenredigheid van de niet door hem of haar gevolgde cursusonderdelen.

Artikel 7 – Afmelding en annulering

Annulering door cursist

7.1 Mocht u na inschrijving onverhoopt toch verhinderd zijn om de cursus te volgen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. Restitutie van het cursusgeld kan slechts plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de cursus.

7.2 Geschiedt de annulering tussen 7 en 14 dagen voorafgaand aan de cursus, dan krijgt de cursist 50% van het betaalde bedrag terug, óf de cursist krijgt een plaats in een volgende Houd me Vast cursus.

7.3 Geschiedt de annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de cursus, dan krijgt de cursist een plaats in een volgende Houd me Vast cursus.

Annulering door Samen Verbonden

7.4 Samen Verbonden behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel te annuleren. In dergelijke gevallen krijgt de cursist een plaats in een volgende Houd me Vast cursus, óf wordt het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort op de rekening van de cursist.

Artikel 8 – Auteursrechten
8.1 Indien op ons aan de cursist ter beschikking gesteld cursusmateriaal auteursrechten rusten, blijven deze rechten rusten bij de desbetreffende auteur. Het is de cursist niet toegestaan om het studiemateriaal op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9 – Geheimhoudingsplicht
9.1 De cursusleiders verplichten zich geen, vanwege de relatiecursus verkregen, informatie van cursisten en te verstrekken aan derden.